Informare referitoare la prelucrarea datelor personale

În cadrul derulării activităților proprii precum și în contextul indeplinirii obligațiilor legale, FIRMA INTER-DISCRET S.R.L., având sediul în loc Miercurea Ciuc,str.Pieții  nr. 7, jud. Harghita, fiind înregistrată la Oficiul Comertului sub nr. J19/53/1999, CUI 11490080, poate solicita anumite date cu caracter personal ce pot include după caz:
- numele și prenumele, semnătura, nr.telefon,  adresa de domiciliu  sau reședință, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, profesie, loc de muncă, funcția, situația financiară, stare civilă, naționalitate, dacă persoana deține sau nu o funcție politică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop principal  schimbul valutar și procesarea tranzacțiilor de transfer de bani,  atât scriptic, cât și în sistemele noastre pentru a preveni frauda sau orice altă activitate ilegală, cât  și indeplinirea obligațiilor legale în vigoare. De asemenea prelucrarea este necesara pentru comunicarea cu  autoritatile si institutiile publice sau de interes public la solicitarea acestora sau pentru a indeplini o obligație legală, pentru administrarea internă a firmei, inclusiv pentru audit și arhivare, pentru soluționarea disputelor și litigiilor precum și punerea în executare a unor hotărâri judecătorești. Temeiul prelucrării este constituit de prevederile legale aplicabile.

Societatea, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea și alte informații ce permit identificarea persoanelor vizate.

Scopul prelucrării datelor personale constă în:

  • indeplinirea obligațiilor legale și realizarea intereselor legitime,
  • monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private,
  • prevenirea și combaterea infracțiunilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societate și pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

  • persoana vizată,
  • reprezentanții legali/imputerniciții persoanei vizate,
  • reprezentanții autorizați ai societăței,
  • organele de urmărire/cercetare penală, instanțe judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile activității desfăsurate de societate.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 21 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se șterg.

Toate informațiile se regăsesc pe www.interdiscret.ro secțiunea ''Termeni și condiții'' sau ''Prelucrarea datelor cu caracter personal''. Ori de cîte ori va interveni o modificare, aceasta se va reflecta în locația menționată.

Societatea, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, colectează datele cu caracter personal direct de la persoane implicate precum și din alte surse precum informații publice sau instituții publice ale statului.

Societatea  poate transfera datele persoanelor  în cursul normal al activității sale sau atunci când există o cerință legală.   Societatea  nu va transfera datele personale intr-o țară din afara Uniunii Europene.

Societatea va păstra datele dumneavoastră pe perioada nelimitată pentru indeplinirea cerințelor legale în vigoare.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 679/2016 puteți solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și de asemenea actualizarea și modificarea acestor date. De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.  Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru.

Contact privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Adresa sediului și de corespondență:

FIRMA INTER-DISCRET SRL  cu sediul în loc. Miercurea Ciuc,  jud. Harghita, str.Pieții nr.7  ,cod poștal  530103
Responsabil cu protecția datelor la  adresa e-mail: inter_discret@yahoo.com
Număr telefon cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastră de telefonie : 00-40-266-315217

Vă rugăm să rețineți ca in cazuri justificate, firmei i se permite prin lege să refuze și să acționeze conform celor  de mai sus, caz în care vi se va oferi o justificare pentru acest refuz.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro

Societatea
INTER-DISCRET S.R.L.